Матеріали до підсумків роботи ЦК Профспілки за період 2015-2018 років

Упродовж 2016-2019 років ЦК Профспілки спрямовував свою діяльність на виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, затверджених постановою VІII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України від 17 листопада 2015 року.

Вживалися відповідні заходи для реалізації владою державних гарантій фінансового забезпечення галузі освіти, дотримання законодавчо встановленого рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, підвищення розміру стипендіального забезпечення студентів та інших осіб, які навчаються, створення в закладах та установах освіти належних умов для роботи, навчання та здобуття якісної освіти, недопущення погіршення умов праці вчителів, викладачів та інших працівників, підвищення рівня пенсійного забезпечення членів профспілки, забезпечення їх житлово-комунальними послугами тощо. 

На покращання умов праці та навчання членів профспілки спрямовано колективно-договірне регулювання трудових прав і соціально-економічних інтересів. Визначним у 2016 році стало схвалення на II пленумі ЦК Профспілки нової Галузевої угоди на 2016-2020 роки, яку підписано Сторонами 23 листопада 2016 року. Здійснено її повідомну реєстрацію в Міністерстві соціальної політики України 15 грудня 2016 року за № 31.

У квітні 2018 року на VI пленумі ЦК Профспілки підведено підсумки виконання Галузевої угоди та внесено до неї зміни у зв’язку з прийняттям нової редакції закону «Про освіту» та низки інших законодавчих актів. Членами ЦК Профспілки роботу Сторін Галузевої угоди визнано такою, що спрямована на реалізацію зобов’язань та домовленостей за Галузевою угодою та потребує подальших зусиль на їх виконання з метою посилення соціально-економічного захисту працівників освіти.

Упродовж 2015-2017 років до прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» ЦК Профспілки активно відстоював позицію щодо необхідності відображення в законі норм, які мають ґрунтуватися на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, спрямовуватися на підвищення статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів освіти, забезпечення належних соціально-економічних умов усім учасникам навчально-виховного процесу, недопущення погіршення змісту і обсягу прав освітян.

Вносилася низка пропозицій та звернень до Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, Федерації профспілок України, Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Свою позицію Профспілка висловлювала безпосередньо під час комітетських та парламентських слухань. Постановою президії ЦК Профспілки від 22.03.2016 № П-2-8 підтримано, як компромісні, пропозиції профільного комітету щодо запровадження норми про встановлення ставки заробітної плати асистента вчителя у розмірі 3-кратної величини мінімальної заробітної плати, що відображено у прийнятому у першому читанні законопроекті «Про освіту». У доопрацьованій Комітетом з питань науки і освіти редакції проекту, поданому на друге читання на липень 2017 року, передбачалася норма про встановлення рівня мінімального посадового окладу педагогічних працівників в розмірі трьох прожиткових мінімумів замість норми про три мінімальні заробітні плати, прийнятої у першому читанні. В процесі доопрацювання законопроекту вдалося домогтися компромісу щодо встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів.

Наслідком вжитих заходів під час голосування у Верховній Раді України 5 вересня 2017 року законопроекту «Про освіту» у другому читанні стала норма, передбачена у частині другій статті 61, про встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Але відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень закону Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).

Активні дії ЦК Профспілки сприяли прийняттю Урядом постанови від 14.12.2016 № 974 про підвищення з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди ЄТС посадових окладів (ставок заробітної плати) всім педагогічним працівникам закладів та установ освіти, але в різні терміни залежно від їх типів та джерел фінансування. З 1 січня 2017 року підвищено посадові оклади та ставки заробітної плати усім педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, а з 1 вересня 2017 року  всім іншим. Разом з тим, надано право органам місцевого самоврядування приймати рішення про підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, зокрема дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, методичних установ, у більш ранні терміни.

ЦК Профспілки спрямовувалися дії виборних органів на прийняття органами місцевого самоврядування рішень про наближення термінів підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, методичних установ до 1 вересня 2017 року, передбачення для цього необхідних видатків.

Влітку 2017 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 506, якою також підвищено з 1 вересня 2017 року на 2 тарифні розряди ЄТС посадові оклади директорів, тренерів-викладачів, інструкторів-методистів та інших фахівців спортивних шкіл усіх типів.

Впродовж дії освітянського закону в його новій редакції Урядом прийнято ще низку рішень щодо підвищення рівня заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Постановою від 11.01.2018 № 22 з 1 січня 2018 року підвищено на 10% посадові оклади  (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції. Таке підвищення сприяло збільшенню їхнього річного доходу у середньому на 10,0 тис. гривень.

Одночасно з цим підвищенням збільшено розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери, зокрема освітян, у зв’язку зі зростанням з 1600 гривень до 1762 гривень величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а отже й посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, тобто на 10,1%.

У зв’язку зі збільшенням у 2019 році розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1921 гривні з 1 січня 2019 року підвищено на 9% розмір посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС. Практично таке підвищення стосується тих працівників, чиї посади відносяться до 13 і вище тарифних розрядів.

Наслідком прийняття владою таких рішень стало збільшення у 2019 році посадового окладу педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії, який відповідає 9 тарифному розряду ЄТС, до рівня 3655,3 гривні, що у 1,9 раза перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи і складає 47,6% передбаченого прикінцевими положеннями закону «Про освіту» рівня.

З 1 січня 2019 року відповідно постанови Кабінетом Міністрів України від 23 січня № 36 підвищено на 11% розміри посадових окладів науково-педагогічних працівників, про прискорення прийняття якої наполягав ЦК Профспілки у зверненнях до органів влади. Таким чином найнижчий посадовий оклад науково-педагогічного працівника, що відповідає 15 тарифному розряду, складає 5501,2 гривні, або 57,3% від передбаченого прикінцевими положеннями освітянського закону рівня.

Урядовим рішенням підвищено з 1 січня 2018 року розміри надбавок за престижність праці з 20% до 30% посадового окладу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а з 1 вересня – всім іншим педпрацівникам, що в грошовому вимірі складає від 4 до 7 тисяч гривень на рік.

За період з 2016 року розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду збільшувався 1113 гривень 5 разів, а саме до 1185 гривень, до 1335 гривень, до 1600 гривень,  до 1762 гривень, до 1921 гривні або в цілому на 72,6%.

Мінімальна заробітна плата збільшилася за цей період з 1378 гривень станом на 1 січня 2016 року до 3723 гривень у 2018 році та до 4173 гривень  станом на 1 січня 2019 року, або більш ніж у 3 рази.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників підвищено за період з 1 січня 2016 року по 1 січня 2019 року більш ніж у 2 рази, а науково-педагогічних працівників – у 1,9 раза. Зокрема ставка заробітної плати вчителя 1 кваліфікаційної категорії збільшилась з 2193 гривень до 4797 гривень, а доцента – з 3806 гривень до 7293 гривень.

З 1 січня 2017 року запроваджено доплати до розміру мінімальної заробітної плати, які впродовж року встановлювалися працівникам, посади яких відносилися до 1-11 тарифних розрядів. Сума таких доплат у 2017 році складала від 48 гривень до 1600 гривень, у 2018 році – від 252 гривень до 1961 гривні, у 2019 році – від 100 гривень до 2252 гривень, включно по 12 тарифний розряд.

З 2017 року відповідно до Урядової постанови від 28.12.2016 р. № 1037 запроваджено диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, шляхом встановлення керівниками доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

У 2018 році запроваджено доплати за класне керівництво та перевірку зошитів у підготовчих класах закладів загальної середньої освіти у розмірі відповідно 20% та 15%, а також за роботу в інклюзивних класах та групах закладів освіти у граничному розмірі 20%, яка встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів за години роботи у цих класах та групах.

Врегульовано питання тривалості щорічної основної відпустки завідувачів ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та керівників, вчителів-дефектологів, практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів.

Перелік посад педагогічних працівників доповнено посадами керівника інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 Положення про сертифікацію педагогічних працівників. Зважаючи на суспільну важливість процедури сертифікації педагогічних працівників, що має відбуватися у 2019 році у вигляді пілотного проекту з залученням не більше 1 тисячі вчителів початкових класів, які мають проходити її виключно на добровільних засадах та за їхньою ініціативою, а також враховуючи можливості підвищення рівня їхнього матеріального забезпечення встановленням 20% доплати, запропоновано територіальним організація профспілки долучитися до моніторингу здійснення такої процедури на місцях. У разі виявлення негативних чи неприйнятних наслідків надати пропозиції з метою удосконалення його норм.

Статтею 78 закону «Про освіту» гарантовано державне забезпечення асигнувань на освіту в розмірі не менше ніж 7%  ВВП. Законодавчо врегульовано фінансування здобуття повної загальної середньої освіти, що забезпечується шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам.

Видатки на освіту у сумарному виразі щороку збільшуються: у 2016 році їх обсяги становили 129,4 млрд. грн, або 5,4% від ВВП, у 2017 році – 177,8 млрд. грн, або 6,0% від ВВП,  у 2018 році – 220,8 млрд. гривень, або 6,8 % від ВВП, у 2019 році їх озвучено на рівні 228 млрд. гривень, або 5,8% від ВВП. Тож їх питома вага у ВВП не відповідає законодавчо встановленому рівню.

Збільшувалися також обсяги освітньої субвенції: у 2015 році їх обсяги становили 43,4 млрд. гривень, у 2016 році – 44,8 млрд. гривень, у 2017 році – 52,6 млрд. гривень, у 2018 році – 61,3 млрд. гривень, у 2019 році – 69,6 млрд. гривень.

Значно збільшилась сума освітньої субвенції бюджетам об’єднаних територіальних громад. Її розподілені обсяги у 2019 році перевищують у 2,3 рази минулорічні.

В розрахунку на одного вчителя обсяги освітньої субвенції у 2015 році становили 7966 гривень на місяць, у 2016 році – 8408 гривень на місяць, у 2017 році – 10008 гривень на місяць, у 2018 році – 11610 гривень на місяць, у 2019 році – 13182 гривні на місяць.

Обсяги додаткової дотації обласним бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я затверджено на 2019 рік у сумі 14,9 млрд. гривень. У 2018 році такі видатки  складали 16,5 млрд. гривень.

Продовжувалася робота в напрямку соціального партнерства. Скеровано низку листів на адреси голів обласних адміністрацій та обласних рад з пропозиціями підтримати освітян в частині виплати їм надбавок за престижність праці та винагороди за сумлінну працю у максимальному розмірі, диференціації заробітної плати тим працівникам, хто отримує її в мінімальному розмірі, оплати за завідування кабінетами та за заміну тимчасово відсутніх колег, що в певній мірі мало на місцях позитивні результати.

На користь вихователів груп продовженого дня вирішилося питання поширення кваліфікаційної категорії, присвоєної за посадою вчителя.

Завдяки спільним зусиллям ЦК Профспілки та її організаційних ланок впродовж року в багатьох регіонах зменшились обсяги невикористаної освітньої субвенції, зі спрямуванням їх на виплату надбавок, доплат, винагороди та преміювання педпрацівників. Хоча в цьому напрямку ще треба більш наполегливо домагатися від керівників спрямування освітньої субвенції за її цільовим призначенням, а саме на оплату праці.

ЦК Профспілки привертав увагу на територіальних організацій на необхідність вжиття спільно з соціальними партнерами заходів для використання у видатків освітньої субвенції та її залишків, які зокрема станом на 1 січня 2017 року становили 2,4 млрд. гривень.

За прогнозом Міносвіти вже у 2017 році такі невикористані залишки сягали 6 млрд. гривень. Внаслідок дій організаційних ланок профспілки, зініційованих ЦК Профспілки, їх обсяги станом на 1 січня 2018 року зменшилися до 4,1 млрд. гривень, хоча впродовж 2018 року мало місце їх збільшення до 7,1 млрд. гривень. Але до кінця 2018 року економію освітньої субвенції вдалося зменшити до 4,0 млрд. гривень. Така економія фактично спричинила недоотриману кожним з педпрацівників суму заробітної плати в розмірі 9,2 тис. гривень на рік. Найбільші обсяги залишків знаходяться на рахунках обласних бюджетів.

Невикористана субвенція свідчить про створення на місцях її штучної економії з тим, щоб спрямувати ці видатки у наступному фінансовому році на матеріально-технічне забезпечення та інші потреби закладів загальної середньої освіти, а не на оплату праці педагогічних працівників за її основним цільовим призначенням.

Не менш важливим у діяльності ЦК Профспілки є відстоювання позиції щодо удосконалення формульного розподілу освітньої субвенції, зокрема неприпустимості застосування таких неефективних показників, як: щільність учнів у загальній площі відповідної адміністративно-територіальної одиниці; розрахункова наповнюваність класів.

Про недосконалість формульного підходу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами свідчить той факт, що у 2018 році її обсяги перерозподілялися 5 розпорядженнями Уряду між районними, міськими бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад 19 областей на загальну суму 378607,9 тисяч гривень, зі зменшенням їх 93 місцевим бюджетам та збільшенням 141 місцевому бюджету. Такий перерозподіл відбувся вже й у 2019 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 191-р освітню субвенцію перерозподілено між 15 місцевими бюджетами 8 областей на суму 57457,7 тис. гривень.

За переконанням профспілки складові формули мають забезпечити максимальне наближення обсягів освітньої субвенції до фактичної потреби закладів загальної середньої освіти у видатках на оплату праці педагогічних працівників, що можливо шляхом застосування даних зведеної у відповідній адміністративно-територіальній одиниці тарифікації педагогічних працівників, фактичної мережі класів, кількості ставок вчителів, їх кваліфікаційного рівня, стажевих показників тощо.

Впродовж 2018 року вдалося дещо удосконалити формульний розподіл освітньої субвенції, у якому враховано видатки на поділ класів на групи, а також фінансування інклюзивно-ресурсних центрів.

ЦК Профспілки спрямовано низку зауважень до проекту закону «Про повну загальну середню освіту», де наголошено на неприпустимості погіршення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної середньої освіти при його прийнятті. Виголошено категоричну незгоду намірам звільнення з роботи керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників пенсійного віку, з якими укладено безстрокові договори, переукладання безстрокових договорів на строкові у зв’язку з набуттям чинності законом. Такими, що погіршують трудові права вчителів та інших педагогічних працівників, є пропозиції щодо тривалості робочого часу, змісту та умов роботи, неврегульованості оплати праці за окремі її види, фінансування, штатів, використання обсягів освітньої субвенції, недотримання вимог закону «Про освіту». Окремі з зауважень до законопроекту відображено у вимогах учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок, що відбулася 17 жовтня 2018 року.

У рамках переговорного процесу під час обговорення бюджету освіти, пошуку шляхів вирішення проблемних питань відбувалися зустрічі представників Профспілки та МОН. За ініціативою ЦК Профспілки спрямовувалися спільні листи до органів управління освіти щодо встановлення педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної освіти та іншим, кого оминуло Урядове підвищення, надбавок за високі досягнення у праці в розмірі 10% і вище посадового окладу. В багатьох регіонах позитивно відреагували на як на це звернення, так і на попередні листи ЦК Профспілки щодо підвищення їм заробітної плати шляхом встановлення, так званих, «муніципальних» надбавок.

Спрямовано також спільний з МОН лист щодо обрахунку заробітної плати для оплати часу відпустки педагогічних працівників та виплати допомоги на оздоровлення при її наданні у зв’язку з підвищенням у 2017 році на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників.

Позитивним у прийнятому Державному бюджеті на 2019 рік є закладення видатків на фінансове забезпечення підтримки освітніх та наукових програм, підключення інтернету у сільських школах, придбання шкільних автобусів, будівництво спортивних споруд, басейнів. Передбачено видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти. Виділено субвенцію на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх школах. Враховано вимоги щодо збереження механізму фінансування коледжів та технікумів у складі вишів 3-4 рівнів акредитації. При визначенні обсягів освітньої субвенції враховано видатки на виплату надбавки за престижність праці в розмірі 30%, фінансування інклюзивно-ресурсних центрів.

Якщо повернутися до початку звітного періоду, то слід відзначити, що завдяки діям Профспілки розблоковано заборону на придбання меблів, побутової техніки та проведення ремонту, зокрема для гуртожитків вищих навчальних закладів.

Відновлено встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, заборона на встановлення яких передбачалася постановою Уряду № 65.

Вдалося не допустити підвищення норматив кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації до 18 осіб. Тобто лише впродовж 2016 року збережено близько 67 тисяч науково-педагогічних працівників з їх загальної чисельності 135,2 тисячі осіб.

Не допущено обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам розміром 50% призначеної пенсії що прогнозувалося законодавчими змінами.

Заблоковано наміри про відшкодування випускниками вишів, які навчалися за рахунок бюджетних коштів, вартості навчання у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 954 доповнено перелік посад працівників дошкільних навчальних закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, посадами директора та асистента вихователя в інклюзивних групах.

Вживалися заходи щодо недопущення переведення працівників бюджетних установ на скорочену тривалість робочого часу у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати та скорочення працівників.

Дещо змінено Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, щодо погодження з організацією вищого рівня такої надбавки керівникам.

Привернуто увагу на неприпустимість перегляду органами місцевого самоврядування Типових штатних нормативів закладів освіти, затвердження яких відповідними Законами України покладено на Міністерство освіти і науки. 

Вживалися заходи для підвищення розмірів стипендій та удосконалення порядку їх призначення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 розміри  академічних стипендій учнів професійно-технічних навчальних закладів підвищено до 415 гривень; для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації – 830 гривень та в підвищеному розмірі за певними спеціальностями – 1056 гривень; для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації – 1100 гривень та у підвищеному розмірі -1400 гривень на місяць.

Підвищено також розмір соціальної стипендії для учнів професійно-технічних закладів, студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків відповідно до 1000 гривень  та 2000 гривень на місяць.

Збільшено розміри соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, а також академічної стипендії Президента України, іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», до 1500 гривень; для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації – 2200 гривень на місяць.

За наполяганням ЦК Профспілки постановою Уряду від 04.10.2017 № 740 узгоджено норми Порядку використання коштів для виплати соціальних стипендій та Порядку призначення і виплати стипендій, щодо термінів та строків призначення соціальних стипендій; врегульовано питання виплати стипендій особам, батьки яких є шахтарями; надано право студентам-пільговикам при оформленні соціальної стипендії у разі неможливості подання копії студентського квитка подавати довідку вищого навчального закладу тощо.

Галузева профспілка, підтримуючи міжнародні освітянські профспілки, виступає проти приватизації та комерціалізації освітніх послуг.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *